Sunday, September 15, 2013

Phấn đấu sớm đạt tiêu chí môi trường

Phấn đấu sớm đạt tiêu chí môi trường
Thu gom rác thải.
Bảo vệ môi trường là 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của tiêu chí này là bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Ở Ba Tri, trong 2 năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung thực hiện tiêu chí môi trường và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Để sớm hoàn thành tiêu chí này, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư. Hàng năm, Huyện ủy đều đề ra chương trình hành động về khắc phục ô nhiễm môi trường và xem đây là một trong ba chương trình trọng tâm; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các hội nghị, các lớp tập huấn, buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; đồng thời, tích cực vận động nhân dân thường xuyên thu gom rác thải trong sinh hoạt, xử lý chất thải trong chăn nuôi.
Huyện đã thành lập Đội thu gom chất thải rắn, hoạt động trên địa bàn 11 xã, thị trấn. Bình quân mỗi ngày Đội thu gom 25 tấn chất thải rắn trong sinh hoạt tập kết tại bãi rác của huyện. Công tác giải quyết ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi được huyện đặc biệt quan tâm, bởi, Ba Tri là huyện thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, trong đó chăn nuôi bò chiếm ưu thế. Nếu năm 2008 huyện chỉ có 290 hầm biogaz xử lý chất thải trong chăn nuôi thì đến nay, có trên 2.400 hầm. Bên cạnh Nhà máy nước của huyện, Ba Tri còn được Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đầu tư lắp đặt mô-đun xử lý nước mặn thành nước sinh hoạt tại xã Bảo Thạnh, có công suất 15m3/ngày đêm, với kinh phí 1,9 tỷ đồng. Đến nay, huyện có 30,2% hộ được sử dụng nước sạch, 76% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng được thường xuyên thực hiện; đẩy mạnh công tác thẩm định, cấp phép về môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhằm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gắn với khắc phục ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, huyện còn nhiều khó khăn, trăn trở, như: nhận thức về môi trường của một số cán bộ, nhân dân còn hạn chế; hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn chưa rộng khắp; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, các cơ sở sản xuất đạt chuẩn về môi trường vẫn còn thấp; các hoạt động của cộng đồng về bảo vệ môi trường còn yếu.
Để giải quyết những tồn tại, phấn đấu sớm đạt tiêu chí môi trường, huyện Ba Tri đang tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra; mở rộng địa bàn thu gom rác thải tại các xã, thị trấn; tiếp tục đầu tư, hỗ trợ các xã, nhất là xã điểm và xã diện xây dựng nông thôn mới các công trình xử lý ô nhiễm môi trường mang tính bức xúc của địa phương…

No comments:

Post a Comment